מדריך הוראות

בס"ד
תקנון האתר
מגביל אחריות למשתמשים ו/או קונים באתר thegigclub.com להלן "האתר", וחברת הגיג מועדון צרכנים בע"מ ח"פ 515891406 להלן "החברה".
כל ההגדרות שמוזכרים במסמך זה הם על פי הגדרתם באתר וכמשמעותם.
כל המעיין או קונה באתר מקבל על עצמו ומסכים כי כל הנאמר והמרומז באתר ו/או כל מוצר או שירות או מנויי (כולל מנויי לאתר עצמו) הנמכרים באתר ו/או במסגרת ההצטרפות ו/או במבצעים מכל סוג שהוא, כפוף לכללים הבאים:
1. טעות לעולם חוזרת.

2. אין כפל מבצעים.

3. אין האתר או מנהליה והחברה שמאחוריה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרמו למעיין/קונה אלא בגובה התשלום ששולם בפועל למוצר הספציפי גורם הנזק.

4. במקרה ונזק נגרם ללקוח כתוצאה ממעשה יצרן (כגון: מוצר מקולקל, אי פרסום נכון של הזהרות בשימוש או בתכולת מזון או חומר כלשהו, אריזה לקוייה, חשמל לא נכון וכל דבר אחר שיכול להזיק לצרכן), תהיה כל האחריות לנזק על היצרן בלבד. האתר ומנהליה לא יידרשו להוכיח מאומה במסגרת טענוה זו.

5. תנאי אספקה ומשלוח המופיעים באתר הם על בסיס best effort וכי כל עיקוב הנובע מכוח עליון או מרשלנות צד ג' אינם באחריות האתר ולא יחול עליה כל אחריות בגין איחורים מסוג זה.

6. השימוש במוצרים הנרכשים באתר כפופים להוראות היצרן.

7. הזכיות קניה באתר בגין "גיגים" שניתנים על ידי יצרן ו/או משווק ו/או צד ג' כלשהו, כפופים לתשלום שיתבצע בין היצרן מעניק הגיגים להנהלת האתר. בכל מקרה של אי תשלום מלוא התמורה על ידי היצרן לא יחולו על האתר וההנהלה חוב כלשהו בגין גיגים אלו.

8. היה והלקוח כבר רכש על חשבון גיגים שהופקדו ולא נפרעו כאמור בסעיף הקודם, יחויב הלקוח במלוא התשלום על הקניות שכבר ביצע על חשבון גיגים אלו.

9. בכל מקרה של חוב לקוח ישולם החוב מידית וכל סכום שלא שולם יועמד להליכי גביה תוך 3 ימים מיום הדרישה.

10. הזכיות ב"משחק הגיגים" ימומשו בהגבלה של עד 35% מערך סך הקניות החודשיות.

11. אין בשום פנים ואופן החזר כספי כלשהו כנגד גיגים שלא נרכשו בכסף מזומן ואין החזר כספי כנגד גיגים שהונקו ו/או נרכשו במסגרת תשלום דמי מנוי לאתר (מנוי מכל סוג שהוא).

12. אין השבה של דמי מנוי.

13. בכל חוסר הסכמה בין המנוי ו/או הרוכש באתר לבין הנהלת האתר, וכן בין ראש קבוצה וחברי קבוצה בינם לבין עצמם בעניינים הקשורים לאתר, יפנו הצדדים לבוררות מוסכמת. זהות בורר יהיה כל מי ששימש פעם כדיין בבית הדין או שופט בדימוס. הסכמת המנוי/רוכש לתקנון מהווה חתימה על שטר בוררות. הבורר לא יחויב בנימוק פסיקתו. הוצאות הבורר על התובע.

14. המידע, הטפסים והדפים המצויים באתר הם רכושו הבלעדי של החברה.

15. המידע המובא באתר אינו בבחינת הצעה או ייעוץ לביצוע השקעות או לביצוע קניות כלשהם, והאמור בדפי האתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המותאם לנתונים האישיים של המשתמש.

16. אין באמור באתר משום הבטחת תנאים מעבר לנאמר במפורש ובכתב ובאופן ספציפי ללקוח

17. המידע, התוכנה, התכנים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי/הפסקה לפי החלטת החברה ללא כל צורך בהודעה מראש על כך.

18. כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד והאתר אינו מתחייב לעדכן מידע זה.

19. ייתכן שבאתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, למרות מאמצי החברה למנוע זאת. החברה אינו אחראית לנזק שנגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.

20. החברה לא תהיה אחראי בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש. הבנק לא יהיה אחראי גם בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

21. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר לבין מידע הרשום בספרי החברה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי החברה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

22. בעת השימוש באתר ייאסף מידע על הדפים, המוצרים התכנים והמודעות בהם צפה המשתמש, על משך זמן שהייתו באתר ועל הפעולות שביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים מסוג זה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.

23. האתר מנהל את מערך הקניות והפרסומות שלו בין היתר באמצעות Cookies של גוגל ופייסבוק המוצבים במחשב המשתמש. Cookies אלה מאפשרים לאתר לאסוף מידע על הנושאים בהם התעניין המשתמש בעת שביקר באתר זה ולהציג לו פרסומות מותאמות של האתר באתרים של צדדים שלישיים שבהם יגלוש בהמשך. מדיניות הפרטיות הנוגעת ל-Cookies אלה מתפרסמת על ידי גוגל ופייסבוק. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. לקבלת מידע כיצד לעשות זאת, יוכל המשתמש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

24. לחברה לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא יפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.

25. המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ מס ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש לצורך חישוב חבות המס של הלקוח בגין קבלת הטבות ככל שיהיו כולל זיכוים של גיגים בחשבונו או כל זיכוי אחר ו/או כל הטבת הפנייה. על הלקוח לבדוק את חובותיו לרשויות המס על פי נתוניו ועל אחריותו וחשבונו באופן בלעדי. בשום מקרה לא תהיה ללקוח טענה, תביעה או דרישה כלשהיא כנגד האתר/החברה בגין קבלת כל האמור או בגין נתונים שגויים או צורת הופעת הנתונים, שלמותם או דיוקם וכי על כל לקוח לפנות לייעוץ מס מיועץ מס מוסמך.

26. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות והכל - בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל החברה/האתר או מי מספקיו.

27. באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את האתר/החברה כמסכים או תומך, במפורש או במשתמע, בחוות דעת או מידע המצויים באתרים אלה. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש.

28. נכונותם של הנתונים והתכנים הנ"ל תהיה מוטלת כולה על ספק המידע. כמו כן, אין החברה אחראית לגבי סינון הנתונים ו/או התכנים אשר עולים לאתר, והכל נעשה ע"פ שיקול דעתו של ספק המידע. בשום מקרה לא תהיה ללקוח טענה, תביעה או דרישה כלשהי כנגד החברה בגין הנתונים ו/או התכנים, שלמותם או דיוקם. מובהר כי הנתונים עלולים להימסר בעיכוב מסוים, בהתאם לזמני מסירתם על ידי צדדים שלישיים

29. כן אין החברה/האתר אחראים על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתר זה ו/או באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מאתר זה. האמור לעיל חל גם על בתי העסק המשתתפים במתן הטבות, כמפורט באתר.

30. על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא כאמור לעיל

31. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה למשתמש.